นักบริหารงานการศึกษา (ว่าง)
นายเกียรติศักดิ์ บุตรกัณหา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นายกช สุมาลย์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางเบ็ญจมาศ สุมาลย์ทอง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป (ว่าง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน 

นางจันทร์สุดา พัดเย็น
ครู คศ.2 (เอกอนุบาลและปฐมวัย)
นางสาวกาญจนา กาญจนภูม
ครูผู้ช่วย (เอกอนุบาลและปฐมวัย)
นางสุมาลี สนิกะวาที
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) ว่าง

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

นางอรวรรณ นัดนะรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (คศ.3)
นายณัฐปิญชาน์ บัวงาม
ครู คศ.2 (เอกวิชาคณิตศาสตร์)
น.ส.อัญชรี โนนพยอม
ครูผู้ช่วย (เอกวิชาอนุบาลและปฐมวัย)
นายภาคภูมิ ปุ๊กสูงเนิน
ครูผู้ช่วย (เอกวิชาสังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย (เอกวิชาภาษาไทย)ว่าง
น.ส.ขวัญมนัส กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย (เอกวิทยาศาสตร์)
นางน้ำค้าง กลิ่นมิ่ง
ครูผู้ช่วย (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)
น.ส.สุพิตรา ทาสะวัสดุ
ผู้ช่วยครู (เอกวิชาสังคมศึกษา)
น.ส.พรเพ็ญ ดิษยี่
ผู้ช่วยครู (เอกวิชาภาษาไทย)
น.ส.จารุวรรณ ธรรมกรณ์
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
น.ส.ปรียาลักษณ์ บัวทอง
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาภาษาไทย)
น.ส.ญาดา เพิ่มพูน
ครูอัตราจ้าง(เอกวิชาคอมพิวเตอร์)
น.ส.กวินทรา พุ่มรอด
ครูอัตราจ้าง(เอกวิชาภาษาไทย)
น.ส.อรอนงค์ ดวงสีแก้ว
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาคณิตศาสตร์)
น.ส.สุภาพรรณ ใจกล้า
ครูอัตราจ้าง(เอกวิชาอนุบาลและปฐมวัย)
น.ส.กมลทิพย์ จันทร์ดี
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาวิทยาศาสตร์)
น.ส.พรนภา ควรทอง
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)
น.ส.กัญญาณัฏ กองแก้ว
ครูอัตราจ้าง (เอกวิชาศิลปะ)
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ว่าง)
นายอำนาจ ขาวลออ
บุคลากรสนันสนุนสถานศึกษา ตำแหน่ง ภารโรง