-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายจักรชัย รุ่งสุข
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการผอ.กองสาธารณสุข
นางสาวฐิติมา ทองมี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสุชีลา พลไสย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางยุพิน สภาพไทย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสิริพร แก่นสาร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุทธาภา จันทน์เทศ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางสาวสิริพร แก่นสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกนกพรรณ ท้วมวงษ์
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางประเมิน ศาลาแดง
แม่บ้าน