องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เสริมสร้างพัฒนาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ