ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน แบบระบบออนกริด 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น