เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 น.นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ประธานที่ประชุม จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี (2560 -2564)โดยทบทวนจากแผนพัฒนา 4 ปี จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ที่ได้มาจากหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น