เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 อบต.เขาสมอคอน ให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มิ.ย. 62 ในวันนี้ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้มาแสดงตนเพื่อรับเงินอีกหลายราย ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านสามารถมารับเงินได้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 62 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารับท่านจะต้องมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับเงินในเดือนถัดไป

แสดงความคิดเห็น