เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนได้ดำเนินการให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคอุจจาระร่วง การดูแลตนเองจากโรคอุจจาระร่วง และการเลือกซื้ออาหารหรือวัตถุดิบประกอบอาหาร และวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ออกตรวจประเมินร้านขายของชำ แผงลอย และร้านอาหารในพื้นที่ ให้คำแนะนำต่างๆ และติดตามการแก้ไขตามผลการประเมิน

แสดงความคิดเห็น