วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เรื่องการใช้สมุนไพร การปลูกสมุนไพร การใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและการแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดภูมิปัญญาสมุนไพร ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นชมรมสมุนไพรพื้นบ้าน

แสดงความคิดเห็น