เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 1-5 เรื่องอสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของอสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน และพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แสดงความคิดเห็น