เมื่อวันที่ 8-12 เมษายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง ซึ่งมีพาหะนำโรคที่สำคัญในแต่ละครัวเรือนคือ สุนัข และแมว

แสดงความคิดเห็น