เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ดำเนินการให้ความรู้การดูแลสุขภาพดวงตา โรคที่เกี่ยวกับดวงตา ดำเนินการตรวจวัดสายตาและคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้การดูแลดวงตาอย่างถูกวิธี ได้รับการตรวจ คัดกรอง และส่งต่อหากพบความผิดปกติเข้ารับการรักษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น