เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลช่องปากในโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แก่นักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลทำความสะอาดช่องปากได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคในช่องปากได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น