เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ได้ดำเนินเนินกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียน ตรวจสุขภาพ และสนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น