เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฎิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไปในอนาคต และอสค.ที่ได้รับการอบรมสามารถถ่ายทอดสู่ครัวเรือนใกล้เคียงได้

แสดงความคิดเห็น