เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่

แสดงความคิดเห็น