กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำเดือน การให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น อาหาร โรคเรื้อรัง โรคติดต่อ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น และกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติในชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น