เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เยาวชนต่อต้านยาเสพติด เรื่องพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในการป้องกันยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้นำชุมชน

แสดงความคิดเห็น