เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนได้จัดการอบรม อสม.แกนนำดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตั้งแต่การวางแผนการเยี่ยมบ้าน การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการแบบองค์รวม กิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของรพ.สต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น