การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินงานสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น