องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563  ณ วัดเขาสมอคอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาฯ จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ในครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และวิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอนโขลง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาฯ มาให้ความรู้จิตอาสาตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น