โครงการส่งเสริมวิถึไทย อาชีพและภูมิปัญญาไทยให้แก่เด็กและเยาวชน วันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ่งบ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีความรู้ ทักษะ จากประสบการณ์ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำของตกแต่งในงานพิธี การทำขนม ของเล่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน จำนวน 55 คน มีกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ และฝึกทำของเล่นด้วยตนเอง เด็กๆ ได้รับความรู้ สนุกสนาน จากวิทยากรพื้นบ้าน ได้รับการสนับสนุนโครงการจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน 

แสดงความคิดเห็น