วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอ่น  สนับสนุนโครงการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน จำนวน 60 คน ดูแลโดยครูวิทยากรชาวต่างชาติ และ ครูโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเก่มส์การศึกษา จับคู่รูปภาพภาษาอังกฤษ เกมส์กระซิบข้อความ,เกมส์การสร้างคำภาษาอังกฤษ และเทคนิคการค้นหาคำศัพท์

แสดงความคิดเห็น