เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานได้ร่วมกันตรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ 2,4,5 ตำบลเขาสมอคอน  จาก กม.2.860 ถึง กม.ที่ 3.086(ลบ 6174 ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,338 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลเขาสมอคอน วงเงินค่าก่อสร้าง 498,000  บาท พิจารณาแล้วเห็นควรตรวจรับงานจ้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น