วันที่ 25 ก.พ.64 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ป้าย ประตูทางเข้า -ออก สำนักงาน อบต.เขาสมอคอน  วงเงินงบประมาณก่อสร้างตามสัญญา 496,000  บาท   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  เสร็จสิ้น ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง จาก หจก.เทียรประเสริฐ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นควรตรวจรับงานจ้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น