องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และคณะผู้จัดทำนวัตกรรม นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2 กับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ด้วยระบบ zoom

แสดงความคิดเห็น