วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นายกเกษม  ประภากร อบต.เขาสมอคอน ทำหน้าที่ประธานในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และสถานศึกษาของท้องถิ่น เพื่อจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ในการพัฒนาท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น