อำเภอท่าวุ้ง แจ้งกำหนดให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  โดยท่านเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานจัดการประชุม และ ในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกประธานสภา อบต., รองประธานสภา  อบต. และเลขานุการสภา อบต. โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ประธานสภาอบต. ได้แก่ นายวิเชียร ฤิทธิ์เจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 3รองประธาน อบต. ได้แก่ นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ สมาชิก อบต. หมู่ 7  เลขานุการสภา อบต. ได้แก่ น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน  ในครั้งนี้ได้กำหนดสมัยประชุม 4 สมัย  พร้อมนี้ได้นัดที่ประชุมในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

แสดงความคิดเห็น