นายเกษม  ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด แตก เป็นร่องลึก ด้วยการใช้แอสฟัลติกยางพาราสำเร็จรูปในการปิดทับ ช่องถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ในหมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

แสดงความคิดเห็น