เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอม จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อนประชุม ปลัด อบต.เขาสมอคอน น.ส.วัชรา ทำนองงาม ถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้งานพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ทุกท่านตั้งใจทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน

แสดงความคิดเห็น