ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบกรอบงบประมาณเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 11  ซึ่งเดิมชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอินโดรามาโฮลดิ้ง จำกัด สนับสนุนงบประมาณสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นเงิน 75,852.32 บาท โดยโครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และมีลักษณะเป็นโครงการที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศของกองทุนไฟฟ้าแล้วเท่านั้น 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566  เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริกร  บุญคูณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงข้อมูลและร่วมประชุมประชาคมในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน ซึ่งเป็นพื้นที่ตามประกาศฯ ของกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 11  จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา เป็นเงินงบประมาณ  39.050 บาท (จำนวน 3 รายการ )
  2. โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริยื เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 6 ฐาน เป็นเงินงบประมาณ  36,450 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  75,500 บาท โดยที่มติประชุมประชาคมหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาสมอคอน “ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ” 
แสดงความคิดเห็น