ตามที่  นายพิน  ถนอมสุข ราษฏรบ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีขอให้แก้ไขปัญหาเสาปูน จำนวน 5 ต้น จากเสาไฟฟ้าถึงหน้าบ้าน ขวางทาง เข้า – ออก เนื่องจากผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งเสาปูนดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ผู้ร้องไม่สามารถนำรถยนต์ เข้า – ออก บ้านได้   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นางสาววัชรา  ทำนองงาม  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  นางสาวสิริกร  บุญคูณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ    ท่าวุ้ง ลงพื้นที่บ้านของ นายประยงค์  นุ่มสำรวย(ผู้ถูกร้อง) บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถูกร้องเรียนว่าปักเสาปูนขวางทางเข้า – ออก ทำให้บ้านของนายพิน  ถนอมสุข(ผู้ร้อง) ซึ่งอยู่ด้านในไม่สามารถนำรถยนต์ เข้า – ออก จึงร้องขอให้นายประยงค์  นุ่มสำรวย นำเสาปูนที่ชิดแนวรั้วบ้านออก 2 ต้น ในวันดังกล่าวเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้อง โดย นายประยงค์  นุ่มสำรวย (ผู้ถูกร้อง) ยอมรับว่าบุตรสาวและหลาน เป็นผู้ปักเสาปูน จำนวน 5 ต้น เพื่อกันแนวเขตไว้จริง และยินดีจะนำเสาปูนที่ชิดทางด้านรั้วบ้าน ออก 2 ต้น เพื่อให้ทางสัญจรจะมีขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร มีพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังและเป็นพยาน พร้อมนี้มอบหมายให้นางกัลยา  เปียวงษ์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นผู้ติดตามและรายงานผล

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวสิริกร  บุญคูณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีปักเสาปูนขวางทางเข้า – ออก  ของนายประยงค์  นุ่มสำรวย  (ผู้ถูกร้อง) บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พบว่า นายประยงค์ นุ่มสำรวย (ผู้ถูกร้อง) ได้นำเสาปูนออก จำนวน 2 ต้น ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และพบนายพิน  ถนอมสุข (ผู้ร้อง) ซึ่งแจ้งว่าพึงพอใจ และสามารถนำรถเข้า – ออกได้

แสดงความคิดเห็น