เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อบต.เขาสมอคอน บูรณาการร่วมกับ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป (การส่งเสริมอาชีพโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพาะพันธุ์กล้าไม้ในกระบะเพาะ) ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น