เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 อบต.เขาสมอคอน บูรณาการร่วมกับ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป (โครงการแปรรูปอาหาร หมูส้ม) ในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น