เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายจักรชัย  รุ่งสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้กับ อสม.ประจำตำบลเขาสมอคอน เพื่อลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป

แสดงความคิดเห็น