อบต.เขาสมอคอน  ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.เขาสมอคอน

#ถั่วทอดสมุนไพร

แสดงความคิดเห็น