วันที่ 24 ก.ค.60 อบต.เขาสมอคอน ท่าวุ้ง รับการตรวจประเมินประสิธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ผลคะแนนดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ คิดเป็นคะแนน 85.71%
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นคะแนน 94.14%
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง คิดเป็นคะแนน 88.57
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ คิดเป็นคะแนน 90%
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คิดเป็นคะแนน 92.85 %
สรุปคะแนน 5 ด้าน คิดเป็น 90.25 % จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น