องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/0g50mj หรือผ่านช่องทาง QR Code ได้ที่

แสดงความคิดเห็น