ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม –เมษายน 2561 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีในช่วงปีสำรวจ 2561– 2564 ดังต่อไปนี้

         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

         2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด , นส.3 ก , ตราจอง , โฉนดตราจอง จำนวน 1 ฉบับ

         3. สัญญาเช่า (กรณีให้เช่า) จำนวน 1 ฉบับ

         4. ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการเสียภาษีปีสุดท้าย (ใบเสร็จสีชมพู) จำนวน 1 ฉบับ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  เขาสมอคอนต่อไป

แสดงความคิดเห็น