เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  โดยสรุปสาระสำคัญเสนอผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน  ดังนี้   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลารดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ (รายละเอียดแนบท้ายนี้)

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ