องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กำหนดจ่ายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1,2,3 เวลา 11.00 – 13.30 น.ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 (ผู้รับผิดชอบ อัมภาพร ,จินตนา,เจนจิรา)

หมู่ที่ 4 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ 4 (ผู้รับผิดชอบ อัมภาพร ,จินตนา,เจนจิรา)

หมู่ที่ 5 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ 5 (ผู้รับผิดชอบ กิตติ )

หมู่ที่ 6 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 (ผู้รับผิดชอบ กิตติ )

หมู่ที่ 7 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ 7 (ผู้รับผิดชอบ กีรตยา,จิรนันท์ )

หมู่ที่ 9 เวลา 15.00-16.30 น. ณ บ้านสมาชิก อบต.ม.9 (ผู้รับผิดชอบ กีรตยา,จิรนันท์ )

หมู่ที่ 13 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 13 (ผู้รับผิดชอบ สาทิศ )
ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์มารับได้ตามกำหนดการที่แจ้งมานี้

แสดงความคิดเห็น