องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ทำการวิจัยและนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเชิงพรรณา ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 

1.งานให้บริการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงร้อยละ 91.13 
2.งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานทันตกรรม ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงร้อยละ 92.74
3. งานให้บริการด้านการจัดเก็บค่าน้ำประปา ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงร้อยละ 95.76
4. งานให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงร้อยละ 94.67
5. การให้บริการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงร้อยละ 94.67
6. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในภาพรวมมีความเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 94.15

แสดงความคิดเห็น