ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม –เมษายน 2562 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีดังต่อไปนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระภาษีได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการประเมิน
2. ภาษีป้ายยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และชำระภาษีได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการประเมิน
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

**ท้องถิ่นดีภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง**
กองคลัง/ฝ่ายจัดเก็บภาษี 036489123

แสดงความคิดเห็น