องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประเมินด้วยตนเอง  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  2563 ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj

แสดงความคิดเห็น