เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศาีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป จึงกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น