ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น