อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน มาตรา (14, 46, 68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิื่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมุลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดืออน พฤศจิกายน 2562 และจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ที่ทำการฯ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายเวลาโดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ