ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดทไย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทาวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก. หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น