ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษี ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีดังต่อไปนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินขอองรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) โดยตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ในเดือน มกราคม 2564 แจ้งการประเมินภาษี ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 และชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2564 โดยผ่อนชำระภาษี ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564

ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 โดยชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน หากไม่มายื่นแบบตามกำหนด มีอัตราค่าปรับ 5,000 – 50,000 บาท และมีเงินเพิ่มอัตรา 2% ของค่าภาษีต่อเดือน

โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123

แสดงความคิดเห็น