รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19

💁‍ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🙋1. การแจ้งประเมินภาษี ทางอบต.ฯจะทำการแจ้งให้แล้วเสร็จ 

🌸ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

🙋2. การชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องชำระให้แล้วเสร็จ 

🌸ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

🙋3. วิธีการผ่อนชำระภาษี

สำหรับผู้ที่มียอดชำระเกิน 3,000 บาท เท่านั้น 

(หากมียอดต่ำกว่า 3,000 บาท กรุณา ชำระเต็มจำนวน) 

📌การชำระภาษีแบบการแบ่งชำระ จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

✅งวดที่ 1 จะต้องชำระ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

✅งวดที่ 2 จะต้องชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

✅งวดที่ 3 จะต้องชำระ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

🙋4. กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลาชำระ

ทางอบต. จะมีหนังสือการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ

ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

🙋5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน

ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็น