องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ประกอบกับมีข้อเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในได้ร่วมกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พร้อมทั้งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น